Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Nationale Speelgoedbon cadeaubon.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere vorm van de Nationale Speelgoedbon cadeaubon. Hierna te noemen cadeaubon. Door gebruik te maken van deze cadeaubon stem je in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt je je ertoe deze na te leven.

 • Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies. Alleen originele cadeaubonnen en cadeauboncodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Nationale Speelgoedbon te worden overgelegd. Nationale Speelgoedbon behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon of (e-mail met) cadeauboncode en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 • Iedere cadeaubon is één jaar geldig. Indien de houder van de cadeaubon na deze termijn zijn cadeaubon wil besteden, dient deze persoon contact op te nemen via info@speelgoedbon.nl, onder vermelding van cadeauboncode, naam, adres.
 • De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt je op de cadeaubon en/of in de uiting waarin de cadeauboncode is opgenomen.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn uitsluitend te verzilveren voor alle aangeboden producten, op www.speelgoedbon.nl, exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belasting of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Met cadeaubonnen kunnen geen cadeaubonnen worden aangeschaft. 
 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL, PayPal of overboeking.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de cadeaubon wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Nationale Speelgoedbon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan duidelijk aanwijsbare opzet of grove schuld aan de zijde van Nationale Speelgoedbon. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken met een maximumbedrag van €50.
 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Nationale Speelgoedbon zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 • Je kunt maximaal één cadeaubon per bestelling inwisselen. Wil je meerdere cadeaubonnen tegelijk in wisselen, neem dan contact op via info@speelgoedbon.nl. Het combineren van cadeaubonnen en kortingsbonnen is niet mogelijk.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar info@speelgoedbon.nl of door het contactformulier in te vullen. Nationale Speelgoedbon zal jouw e-mail zo spoedig mogelijk behandelen.